UBIEGANIE SIĘ ORGANIZATORA IMPREZY O WYKORZYSTANIE DROGI W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

UBIEGANIE SIĘ ORGANIZATORA IMPREZY O WYKORZYSTANIE DROGI W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

Wymogi formalne jakie powinien spełniać wniosek organizatora imprezy zgodnie art. 65 ust.3 i 4 Ustawy p.r.d. (Dz.U. z 2023r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami)):

- art. 65. Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienie w ruchu lub wymagają korzystania
z  drogi w sposób szczególny,  mogą  się  odbywać  pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie.

- art. 65b. 1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 65, wydaje w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy, zwany dalej "wnioskiem", złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia, organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza,
z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest:
1)    w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem  na drodze wyższej kategorii;
2)    w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu  na miejsce rozpoczęcia imprezy.
3)    organizator imprezy przesyła w terminie określonym w kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do:
4)    właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a także komendanta oddziału Straży Granicznej - jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej, lub komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej - jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających  lub  przyległych  do  terenów  będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych  lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

- imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania z siedzibą organizatora imprezy,
- rodzaj i nazwa imprezy,
- informacja o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończeniu imprezy,
- informacja o przewidzianej liczbie uczestników,
- wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca na terenie poszczególnych województw, powiatów,
- podpis organizatora lub jego przedstawiciela,
- szczegółowy regulamin imprezy,
- wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości,
- program imprezy, ze szczegółowym opisem trasy podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami, sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla  uczestników imprezy, oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i jej towarzyszących, rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach  wyłączonych z ruchu publicznego,
- organizacja łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją  w czasie jej trwania, sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy - przed imprezą i w trakcie jej trwania,
- zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego,
- pisemną zgodę właściciela lasu, jeśli impreza przeprowadzona jest przez teren leśny,
- podczas planowania służby zapewniającej bezpieczeństwo podczas trwania imprezy, należy podać ilość policjantów przewidzianych do zabezpieczenia oraz wskazać miejsca zabezpieczenia policyjnego.

Powrót na górę strony