Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie.

Data publikacji strony internetowej: 2007-04-18

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-09-18

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu "wirtualny spacer" nie są dostępne.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-23.

Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2023-03-30.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Redaktor www,adres poczty elektronicznej rzecznik-chelmno@bg.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 754 72 09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie znajduje się przy ul. Świętojerskiej 5, w Chełmnie.

Siedziba oznaczona jest od strony wejścia znakiem - logotypem Policji umieszczonym na budynku, kolejne oznaczenie w formie tablicy informacyjnej znajduje się na froncie budynku.

Przy budynku znajduje się parking, na którym wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Do wejścia głównego prowadzi podjazd, zabezpieczony z lewej strony barierką metalową.
Przed wejściem głównym znajduje się okienko interesantów, które jest obsługiwane przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w  Chełmnie lub jego zastępcę. 
Za drzwiami głównymi prowadzącymi do budynku znajduje hol, po jego prawej stronie mieści się punkt kontroli interesantów obsługiwany przez dyżurnego  Komendy Powiatowej Policji w  Chełmnie lub jego zastępcę. 
W tym miejscu znajduje się terminal Ciso Webex DX 80, umożliwiający kontakt z tłumaczem języka migowego. 
 
Po lewej stronie opisywanego wyżej holu znajduje się poczekania dla interesantów. Do poczekalni prowadzi stopień.
W poczekalni można obsłużyć interesantów. 
Za poczekalnią znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim.
Za toaletą znajdują się kolejne pomieszczenia Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie:  Pomieszczenie Dla Osób Zatrzymanych oraz pokój policjantów Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie. Do pokoju prowadzą schody, brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.  
Do pomieszczeń prowadzą drzwi, które można otworzyć za pomocą karty dostępowej – przepustki.    
  
Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Z miejsca, w którym znajduje się punkt kontroli interesantów są odbierani przez funkcjonariusza Policji lub pracownika Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie. Wyjątek stanowią osoby dostarczające pocztę, które otrzymują od oficera dyżurnego lub jego zastępcy kartę dostępową - przepustkę, którą muszą aktywować poprzez zbliżenie jej do czytnika kart. Aktywacja karty w czytniku umożliwia otwarcie drzwi prowadzących na piętro budynku.    

Na  wyższe piętra budynku prowadzą schody, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wejście na I i II piętro jest zabezpieczone drzwiami, które można otworzyć za pomocą karty dostępowej – przepustki.   

W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych, które naprowadzają osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. 
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza polskiego języka możliwego w trybie on-line, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 20:00
Dwie policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie posiadają przeszkolenie do posługiwania się językiem migowym.

POSTERUNEK POLICJI W LISEWIE

Jednostką terenową Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie jest Posterunek Policji w Lisewie.
Posterunek Policji w Lisewie znajduje się na ulicy Toruńskiej 15. 

Siedziba oznaczona jest tabliczką z napisem „Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie, Posterunek Policji w Lisewie”, znajdująca się po lewej stronie od wejścia do posterunku.

Do budynku prowadza schody w dół, bez podjazdu ułatwiającego dostęp osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Pomieszczenia Posterunku Policji w Lisewie znajdują się na jednym poziomie. 

Drzwi środka budynku prowadzą drzwi wejściowe, za drzwiami znajduje się hol, po jego prawej stronie znajduje się okienko interesantów.
Na końcu holu znajdują się drzwi prowadzące do dalszej części posterunku. Na drzwiach znajduje się dzwonek, który informuje policjantów o przyjściu interesanta. Drzwi są otwierane za pomocą kodu oraz karty dostępowej.

Interesanci nie poruszają się po obiekcie samodzielnie. Do pomieszczeń zajmowanych przez policjantów wchodzą wraz z policjantem prowadzącym. 

W budynku znajdują się cztery pomieszczenia do obsługi interesantów. 

Na terenie Posterunku Policji w Lisewie znajduje się toaleta dla interesantów, nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych, które naprowadzają osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. 
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed Posterunkiem Policji w Lisewie znajduje się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. 

POSTERUNEK POLICJI W UNISŁAWIU 

Jednostką terenową Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie jest Posterunek Policji w Unisławiu

Posterunek Policji w Unisławiu znajduje się na ulicy Parkowej 20b.

Siedziba oznaczona jest tabliczką z napisem „Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie, Posterunek Policji w Unisławiu”, znajdująca się po prawej stronie od wejścia do posterunku.

Do budynku prowadza schody, bez podjazdu ułatwiającego dostęp osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Pomieszczenia Posterunku Policji w Unisławiu znajdują się na jednym poziomie. 

Drzwi środka budynku prowadzą drzwi wejściowe, przy których znajduje się dzwonek informujący policjantów znajdujących się w budynku o przybyciu interesanta. 

Za drzwiami znajduje się hol, po jego prawej stronie znajduje się okienko interesantów.
Na końcu holu znajduje się krata zabezpieczająca wejście do budynku, otwierana za pomocą przycisku, umiejscowionego w sąsiednim pomieszczeniu.

W budynku znajdują się cztery pomieszczenia do obsługi interesantów. 

Interesanci nie poruszają się po obiekcie samodzielnie. Do pomieszczeń zajmowanych przez pełniących służbę funkcjonariuszy wchodzą wraz z jednym z nich. 

Na terenie Posterunku Policji w znajduje się toaleta, która nie jest jest przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych, które naprowadzają osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. 
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Przed Posterunkiem Policji w Unisławiu znajdują się miejsca parkingowe, które należą do Urzędu Gminy w Unisławiu. Jest tam jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się więcej jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez internet, przejdź do strony Policja e-usługi

Koordynatorem ds. dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie jest pan Tomasz Zieliński.

Kontakt:

KomendaPowiatowa Policji w Chełmnie
ul. Świętojerska 5, 86-200 Chełmno
tel. 47 75 472 09
email: tomasz.zielinski1@policja.gov.pl

 

 
Powrót na górę strony