Zakres działalności

Komendant Powiatowy Policji w Chełmnie jest organem administracji rządowej na obszarze danego województwa. Jest odpowiedzialny za ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu i miasta.

W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

  • rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
  • poszukiwania osób ukrywających się przed policją, prokuraturą, sądami oraz
  • poszukiwania osób zaginionych.

Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawach.

Komendant Powiatowy Policji podlega nadzorowi Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji oraz Staroście.

Komendanta Powiatowego Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii Starosty albo Burmistrza Miasta.

Komendant Powiatowy Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej Komendy Powiatowej Policji.

Komendant Powiatowy Policji jest szefem wszystkich policjantów na terenie na terenie swojego działania i koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek Policji na terenie miasta na prawach powiatu i powiatu.

Komendant Powiatowy Policji składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Strukturę organizacyjną, zakres zadań komórek organizacyjnych, np. wydziałów w komendzie oraz organizację kierowania i funkcje Komendy określa regulamin Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie. 

Strukturę organizacyjną Komendy oraz szczegółowe informacje na temat zadań np. wydziałów w komendzie znajdziesz na stronie internetowej BIP Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie (link do strony).

W Komendzie Powiatowej Policji prowadzona jest strona internetowa oraz strona BIP (link do strony).

W Komendzie Powiatowej Policji możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję (link do strony).

Jeśli jesteś pokrzywdzonym lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony